Regulamin Klubiku zabaw La Luna

 1. Klubik Zabaw La Luna jest miejscem zabaw przeznaczonym dla dzieci w wieku od 1-go do 12-go roku życia.
 2. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z regulaminem Klubiku Zabaw oraz cennikiem usług.
 3. Wykupienie biletu traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem Klubiku Zabaw i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.
 4. Opiekun sam kontroluje czas zabawy dziecka, opłata naliczana jest od momentu zarejestrowania biletu za pełną godzinę wg. cennika Klubiku Zabaw La Luna. Za niewykorzystany czas (z niewyjaśnionych przyczyn) nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
 5. Dziecko wchodzi na teren Klubiku Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką oraz korzysta z atrakcji pod jej nadzorem.
 6. Z Sali Zabaw mogą korzystać tylko dzieci z wykupionym biletem wstępu. Wyjątek stanowią dzieci „Maluszki” do ukończenia  1 roku życia, które są przy okazji z rodzeństwem, za które został opłacony bilet wstępu. Rodzice zobowiązani są pozostać
  z dzieckiem (maluszkiem) w wyznaczonej strefie „Maluszka” lub zapewnić małemu dziecku odpowiednią opiekę w pozostałej części Klubiku Zabaw.
 7. Dzieci i dorośli wchodzą na Salę Zabaw wyłącznie w skarpetkach lub obuwiu zamiennym i pozostawiają odzież wierzchnią
  w szatni.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów (nie dotyczy pakietów urodzinowych).
 9. Na terenie Klubiku Zabaw zabrania się przemieszczania z jedzeniem i napojami, wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tj. sala urodzinowa, La Luna Bar.
 10. Dzieci nie powinny podczas zabawy w Klubiku Zabaw posiadać przy sobie przedmiotów, tj. kluczy, łańcuszków, zegarków, monet, okularów, biżuterii telefonów komórkowych oraz przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych, mogących stwarzać zagrożenie dla bawiących się dzieci.
 11. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji
  na terenie Klubiku Zabaw.
 12. Zabrania się palenia tytoniu oraz e-papierosów.
 13. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
 14. Konstrukcja zabawowa labirynt oraz ścianka z pionkami masterkidz przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3. roku życia. Dzieci do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji labiryntu oraz ścianki masterkidz wyłącznie pod stałą opieką opiekuna.
 15. Na terenie Klubiku Zabaw oraz konstrukcji labiryntu zabrania się:
  • biegania,
  • bójek, popychania, kopania oraz stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy,
  • wchodzenia po zjeżdżalni pod górę, wspólnego zjeżdżania ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, skakania ze zjeżdżalni,
  • wspinania się po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji (siatka) oraz elementach do tego nieprzeznaczonych,
  • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wynoszenia piłeczek z basenu,
  • wnoszenia na konstrukcję labiryntu elementów ze ścianki masterkidz oraz elementów nie będących wyposażeniem labiryntu,
  • umyślnego niszczenia zabawek i sprzętu,
  • śmiecenia,
  • wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,
  • niszczenia i brudzenia konstrukcji labiryntu, ścian i elementów wystroju oraz wszelkich innych aktów wandalizmu,
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu, agresywny lub noszący znamiona dyskryminacji.
 16. Wszystkie te zachowania spowodują wyproszenie z Klubiku Zabaw bądź wezwanie odpowiednich organów porządkowych Policji lub Ochrony.

 17. Zarządzający nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń personelu.
 18. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 19. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Klubiku Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób przewlekłych: infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach dziecka takich jak astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp. Dzieci z różną niepełnosprawnością nie mogą pozostać w Klubiku Zabaw bez opieki swoich pełnoletnich opiekunów.
 20. Szatnia jest niestrzeżona.
 21. Zarządzający nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione, zagubione w szatni obiektu.
 22. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Klubiku Zabaw La Luna, wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
 23. Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zainstalowany jest monitoring.
 24. Na terenie Sali Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku Gości, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu Goście wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo – promocyjnych Klubiku Zabaw La Luna.
 25. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji, barze Klubiku Zabaw La Luna, w dniu wizyty. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody
  oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi.